STAR WARS

Impérium

Rané Impérium

Impérium povstalo z trosek Klonových váleka nahradilo tisíciletí starou Republiku. Předehrou k jeho vzniku se stalo zvolení senátora Palpatina, který se později prohlásil za císaře, Nejvyšším kancléřem Republiky, a vytvoření Republikové armády, jež se po skončení Klonových válek stala oporou nového režimu.

Tento režim - tzv. Nový řád - měl zpočátku velkou podporu obyvatelstva (zejména ze Světů jádra), kteří nadšeně uvítali jakoukoliv změnu oproti korupci Staré republiky. Palpatine v počátcích své vlády využil této podpory k vypořádání se se svými odpůrci, mezi něž patřili i rytíři Jedi, zlikvidovaní během tzv. Jediských čistek (mnoho Jediů zahynulo již v Klonových válkách). Řád rytířů Jedi zanikl.

Stále většího významu nabývala v Novém řádu armáda, jež se vyznamenala v Klonových válkách a v očích občanů získala obrovskou prestiž. Rekruti se hlásí ze všech imperiálních světů a armáda prudce nabývá na síle. Noví rekruti postupně nahrazují klonované vojáky.

V tomto období rovněž dochází k prudké územní expanzi, zčásti tvořené znovudobytými světy vzpurné Konfederace separatistů, zčásti odlehlými, řídce osídlenými či zbrusu nově kolonizovanými světy, a to především v oblastech Vnějšího pásu. Třebaže mnoho světů se k Impériu přidalo dobrovolně, tato expanze byla nezřídka násilná, za přičinění Imperiální armády, která si nebrala žádné servítky.

Negativním jevem, který se v této epoše objevuje, je postupná ostrakizace ne-lidských bytostí, zejména těch, kteří patřili k Separatistům. Ne-lidé jsou systematicky vytlačováni z veřejného života a ve společnosti se stávají občany druhé kategorie.

Císař a jeho nejbližší lidé soustředí ve svých rukou stále více moci, zatímco vliv Senátu slábne a tato instituce je postupně zatlačována do pozadí.

Klasické Impérium

Během patnácti let byl počáteční vývoj završen a Impérium nastoupilo do období své největší slávy. Územní expanze byla víceméně ukončena, císař Palpatine a jeho lidé vládli absolutně.

Přesto se v této době začínají objevovat některé negativní prvky systému. Ty souvisely se samotným způsobem vlády - absolutistická vláda jediného muže byla sice efektivní, ale vzhledem k prioritní důležitosti císaře a potlačení institucionálního rámce zde hrozila kritická nestabilita. Zrušení Imperiálního senátu pak bylo završením absolutizace Palpatinova diktátu.

Dalším negativem bylo postavení ne-lidí v Impériu. Antipatie nejvyšších imperiálních činitelů vůči bytostem cizích kultur, kterým nerozuměli a ani nechtěli rozumět, se promítly ve vydaných zákonech, které odsoudily ne-lidské bytosti k podřadnému postavení. Ne-lidé nesměli sloužit v armádě a dalších imperiálních institucích (až na pečlivě utajované výjimky). Impérium se tak připravovalo o cenné zdroje.

Dalším problémem se ukázala být armáda. Ta sice byla pevně v rukou Palpatinovy administrativy, postupně se však stávala přebujelou. Realizovaly se různé megalomanské vojenské projekty typu Hvězda smrti nebo hvězdný superdestruktor, které neúměrně zatěžovaly imperiální rozpočet. Negativně se projevily i čistky, ve kterých byli důstojníci, které Nový řád pokládal za nespolehlivé, odstraňováni. Armáda navíc začíná ztrácet popularitu u obyvatelstva, a to díky často zbytečnému užití hrubé síly.

Změnil se i přístup Palpatinovy administrativy k imperiálním občanům. Zatímco v počátcích své vlády císař podporu obyvatel potřeboval, jakmile svou pozici s pomocí armády upevnil, přestal si s ní lámat hlavu. Daně rostly na neúnosnou úroveň, právě za účelem financování zmíněných megalomanských projektů, a spousta rodin se kvůli tomu dostala pod hranici chudoby. Vybrané prostředky byly často využívány neefektivně. Podniky krachovaly (s výjimkou podniků zásobujících imperiální vojenskou mašinérii - ty naopak vzkvétaly), a Impérium tak balancovalo na pokraji ekonomické krize. V ekonomické oblasti se rovněž negativně projevila i monopolizace, kdy se císař snažil dostat pod svou přímou kontrolu všechny hlavní výrobní podniky.

To všechno přispělo k tomu, že obyvatelstvo začíná být nespokojeno s Palpatinovou vládou a začíná se bouřit. Císař jakékoliv náznaky odporu brutálně potlačuje, jeho vláda se postupně mění ve vládu teroru, jehož vrcholem bylo zničení planety Alderaan. Sporadicky se vyskytující buňky odporu se postupně sjednocují, je založena Povstalecká aliance. Ta dosáhla prvního významného vítězství v bitvě u Yavinu, kde se jí podařilo zničit imperiální bitevní stanici Hvězdu smrti, na jejíž palubě zahynulo přes miliardu imperiálního personálu, včetně jednoho z nejvýznamnějších imperiálních činitelů velkomoffa Tarkina.
Impérium na tento útok odpovědělo ráznou odvetou, kdy se Imperiální armádě pod přímým velením lorda Dartha Vadera podařilo v bitvách u Derry IV a na Hothu srazit povstalce na kolena. Zlomit povstání se jim však nepodařilo, a tak povstalci znovu sebrali síly k rozhodující bitvě. Ta se odehrála čtyři roky po bitvě u Yavinu u měsíce Endor a pro Impérium skončila naprostým fiaskem; byla zničena druhá Hvězda smrti, na její palubě zahynuli císař i lord Vader a Imperiální flotila, třebaže měla početní převahu, ve zmatku ustoupila.

Ztráta císaře byla pro Impérium zničující; s jeho smrtí za situace, kdy nebyla vyjasněna otázka nástupnictví, se celý hierarchický systém vlády, na jehož špici Palpatine stál, začíná pomalu hroutit. Smrtí císaře tak zároveň končí éra klasického Impéria a nastupuje epocha postendorovská.

Impérium po Endoru

Po bitvě u Endoru se Impérium nacházelo ve stavu totálního chaosu. Nejednoznačnost velení a nejasné nástupnictví brzy vyústily v prudké boje o moc, kterým padlo za oběť mnoho schopných imperiálních představitelů (v tomto období rovněž zahynuli všichni imperiální velkoadmirálové, až na dvě výjimky). Rádoby-císaři se na imperiálním trůnu střídali s frekvencí coruscantského počasí, mnoho imperiálních správců převzalo přímou kontrolu nad jim svěřenými sektory a postupně se od Impéria odtrhávali - vznikaly tak enklávy, k nimž patřilo například Pentastarské seskupení, jemuž vládl velkomoff Ardus Kaine, či Ciutrická hegemonie pod velením prince-admirála Krennela. V pozadí toho všeho svou hru rozehrála Imperiální zpravodajská služba, která se vymkla veškeré kontrole a začala sledovat svou vlastní agendu. Z tohoto chaosu pak těžila především Povstalecká aliance, která získávala jeden systém za druhým a postupně nabývala na síle. Přesto si Impérium v tomto období zachovalo svou někdejší slávu a dařilo se mu udržet si pevnou pozici zejména ve Světech jádra, třebaže postupně ztrácelo půdu pod nohama.

Prakticky ihned po smrti císaře se vlády chopil velkovezír Sate Pestage, jeden z nejbližších poradců císaře Palpatina. Narozdíl od císaře však Pestageova vláda nebyla absolutní - o moc se musel dělit s Imperiální radou, sestávající z nejvýše postavených imperiálních představitelů, kteří sami často usilovali o post nejvyšší. Sám Pestage nebyl příliš schopným vládcem a za dobu jeho působení Impérium ztratilo velkou část území, jež přešlo do rukou buď Povstalecké aliance nebo některému ze samozvaných válečných lordů, kteří se v této epoše objevovali jako houby po dešti. Tyto neúspěchy nakonec vedly k obvinění Pestage z velezrady. Pestage se pokusil uprchnout a dokonce požádal o pomoc i povstalce, nicméně nakonec byl za přičinění imperiální rozvědky dostižen a zabit.

Po Pestageovi převzala žezlo Imperiální rada, jíž předsedal generál Paltr Carvin. Tato vláda však měla pouze krátké trvání - generál Carvin a nejvyšší radní byli brzy odstraněni a faktické moci se chopila Zpravodajská služba - přesněji řečeno její ředitelka Ysanne Isard.

Ysanne Isard byla dcerou ředitele bývalé Republikové a později Imperiální zpravodajské služby Armanda Isarda - údajně se sama přičinila o to, že její otec byl obviněn z velezrady a popraven - po kterém také úřad převzala. Traduje se, že dokonce byla milenkou samotného Palpatina.

Isard proslula u imperiálního dvora velkou schopností pro intriky a neobvyklou krutostí, díky čemuž se stala jednou z nejnebezpečnějších a nejobávanějších představitelek Impéria. Tyto vlastnosti se odrazily i v jejím způsobu vlády a v zostření represí. Bohužel v době, kdy se chopila moci, bylo Impérium již oslabeno natolik, že se Isard ani při největší možné snaze nedařilo udržet pozice. To, a zejména její dlouholetá praxe v rozvědce, ji nakonec přimělo uchýlit se ke lsti - rozhodla se přenechat povstalcům Coruscant, který předtím nechala zaplavit smrtícím Krytoským virem, jenž dosti drsným způsobem likvidoval ne-lidské Bytosti. Isard počítala s tím, že povstalci roznesou tuto chorobu po celé galaxii a zničí tak sami sebe. Tak došlo k dobytí Coruscantu Povstaleckou aliancí a krytoská past sklapla. Povstalcům se však podařilo přes značné obtíže tuto krizi (tzv. Bactová krize) překonat, a tak konečným důsledkem pro Impérium byla další ztráta velice důležitého území. Isard se poté, co opustila Coruscant, pokoušela celou věc řídit z povzdálí, avšak o její vedoucí úloze v Impériu od okamžiku pádu Coruscantu už nemůže být řeči.

Ztráta Coruscantu byla pro Impérium stejně katastrofální jako před třemi lety smrt císaře. Centralisticky založené Impérium ztratilo své sídlo, a třebaže mělo ve Světech jádra stále silné postavení díky loajálním světům jako Kuat, tato ztráta značně podlomila imperiální morálku a způsobila další úpadek moci. Dobytím Coruscantu a vznikem Nové republiky tak zároveň končí krátká éra post-endorovského Impéria.

Bastionské Impérium

Pellaeon byl na post Nejvyššího velitele tou nejlepší volbou. Tento bystrý imperiální důstojník ze staré školy možná nebyl nejlepším vojenským stratégem - s velkoadmirálem Thrawnem se rozhodně nedá srovnávat - jeho manažerské a diplomatické schopnosti však byly Impériu k nezaplacení. Narozdíl od předešlých válečných lordů Pellaeon nezamýšlel vládnout absolutně nějakému kousku galaxie, jeho cílem bylo obnovit zašlou slávu Impéria a uchovat základní ideu Nového řádu, a pro tento cíl získávat spojence.

Pellaeon tedy převzal kontrolu nad tím, co zbylo z Daaliny flotily, Jaxova Impéria a Pentastarského seskupení a pustil se do přebudování Impéria. Po mnoha letech vrátil Impériu jeho institucionální rámec, když oddělil vojenské velení od politického. Nejvyšším výkonným orgánem se stala Rada moffů, složená ze suverénních vládců jednotlivých sektorů. Bylo vytvořeno administrativní centrum, které však vzhledem k oslabené pozici Impéria a hrozbě ze strany Nové republiky bylo pečlivě utajeno a podle potřeby mohlo být stěhováno z planety na planetu - tak se zrodil Bastion.

Myšlenka na konečné zničení Nové republiky však opuštěna nebyla, a tak po čase začal další útok proti ní. Díky stabilní vnitropolitické situaci v Impériu a počínajícími roztržkami uvnitř Nové republiky bylo nové tažení zpočátku úspěšné a imperiální území se stále zvětšovalo. Nová republika se však dokázala vzchopit a v sérii protiútoků zatlačila Impérium až na pouhých osm sektorů ve Vnějším pásu na hranici Neznámých regionů a posléze o ně ztratila zájem. Od té doby se Impérium už nikdy k žádnému většímu útoku nevzchopilo, třebaže se pokoušelo Novou republiku destabilizovat tajnými operacemi a dodávkami materiálu několika vzbouřeneckým skupinám uvnitř jejího území. Příklady takových akcí mohou být Almanijský incident nebo Corellianská krize.

V přímé konfrontaci by však Impérium proti mnohonásobně silnější Nové republice nemohlo obstát a pragmatický Pellaeon si uvědomil, že jestli chce zajistit Impériu dlouhodobější přežití, bude muset s Novou republikou uzavřít separátní mír. Přes počáteční odpor se mu nakonec podařilo přesvědčit Radu moffů a ostatní členy Nejvyššího velení o nezbytnosti tohoto kroku a mohl vyslat do Nové republiky svého vyslance, aby domluvil předběžná jednání.

Uvnitř Impéria ovšem narazil na tvrdého protivníka, a tím byl moff Disra - vládce sektoru Braxant a toho času i předsedající moff celé Rady. Disra se nikdy s myšlenkou příměří nesmířil a začal spřádat vlastní plány na svržení Pellaeona a potažmo likvidaci Nové republiky. Pro svůj záměr získal bývalého císařského gardistu Grodina Tierce, který byl vynikajícím vojenským stratégem a za pomoci podvodníka, který sehrál roli zmrtvýchvstalého velkoadmirála Thrawna, rozjeli svůj plán, který později vešel ve známost jako Spiknutí s falešným Thrawnem. Nová republika se v té době nacházela na pokraji občanské války ohledně desetiletí starého zničení planety Caamas, do kterého bylo zapleteno i několik Bothanů, a imperiální "triumvirát" protibothanské nálady uvnitř Nové republiky s pomocí Zpravodajské služby vydatně přiživoval.

Disra by ve své snaze snad i uspěl; Pellaeonovi se však do ruky dostaly kompromitující materiály, které celé spiknutí odhalily, a ten se tak mohl jednou provždy vypořádat se svým odpůrcem a uzavření příměří už nic nestálo v cestě. Smlouva o míru mezi Impériem a Novou republikou byla podepsána patnáct let po bitvě u Endoru, v sekundární velitelské místnosti na palubě Chimaery.

Po uzavření Smlouvy na tom byl Imperiální pozůstatek, přes všechny výhody, jichž si na Nové republice vydobyl, prachbídně. Impérium se dlouho potácelo v hluboké ekonomické krizi a čelilo nutnosti radikální reformy armády. Tato situace trvala dlouhých šest let, aniž by byly nějaké vyhlídky na její zlepšení.
Poté však došlo k události, která měla zásadně změnit tvář celé galaxie - vpád vetřelců, známých jako Yuuzhan Vongové, zasadil Nové republice tvrdou ránu. V počátcích tohoto konfliktu Nová republika požádala Impérium o pomoc, a Impérium jejich žádost vyslyšelo. Vzniklo tak spojenectví, které mělo útok Yuuzhan Vongů odrazit, a do čela spojené flotily byl postaven admirál Pellaeon. Toto spojenectví prošlo zatěžkávací zkouškou v bitvě o planetu Ithor. Bitva samotná skončila pro spojence vítězstvím - flotila nepřítele byla rozdrcena. Yuuzhan Vongům se však pomocí podrazu podařilo Ithor zničit, když na jeho povrchu aktivovali biologickou zbraň, která zničila veškerý život.

Vyděšení moffové odvolali Pellaeona zpět na obranu imperiálního území a spojenectví tak zaniklo. Přesto nějakou dobu ještě obě uskupení proti společnému nepříteli spolupracovala - Impérium poskytovalo Nové republice informační podporu a k Republikové flotile se přidávali imperiální dobrovolníci. S tím, jak Yuuzhan Vongové postupovali stále hlouběji do novorepublikového teritoria, tato spolupráce slábla a nakonec bylo Impérium definitivně odříznuto.
K přímé konfrontaci mezi Impériem samotným a Yuuzhan Vongy zatím nedošlo; třebaže teritorium ovládané Yuuzhan Vongy s Impériem sousedí, Yuuzhan Vongové zatím nebyli ochotni na Impérium zaútočit. Impérium se od té doby opevňuje na svém území a připravuje se na útok, který musí nevyhnutelně přijít, jakmile se Yuuzhan Vongové vypořádají s Novou republikou.

Posledni komentare
12.08.2007 00:27:15: Je to z nejakej knihy alebo s kade? Je to super!
 
Powered by webgarden. Created by Skája Skywalker. Shoultboard by Blueboard. Counter by Toplist Copyright. Jediland.cz